Publicacións (27) Publicacións de MARIA SOL LOPEZ MARTINEZ

2023

 1. Confrontando las políticas lingüísticas de la escuela con los repertorios plurilingües de los jóvenes en Galicia

  Usar, enseñar, aprender lenguas en la diversidad, globalización y movilidad: Perspectivas conceptuales y metodológicas (Universidad Autónoma Metropolitana (México)), pp. 163-194

 2. Confrontando las políticas lingüísticas de la escuela con los repertorios plurilingües de los jóvenes en Galicia

  Usar, enseñar, aprender lenguas en la diversidad, globalización y movilidad: perspectivas conceptuales y metodológicas (Ediciones del Lirio ), pp. 163-194

2019

 1. A linguaxe non sexista no CORGA: descrición e reflexión sobre as variantes empregadas

  Madrygal: Revista de estudios gallegos, Núm. 22, pp. 73-91

 2. Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA): composición, codificación, etiquetaxe e explotación

  Corpus y construcciones: perspectivas hispánicas (Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións), pp. 179-218

2018

 1. A extracción de información fraseolóxica no CORGA: 3 actividades iniciáticas e 10 propostas para levar á aula

  Cadernos de fraseoloxía galega, Núm. 20, pp. 41-65

 2. Variación e normativización no galego

  Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral: Vigo, 13-15 de xuño de 2018

2017

 1. Tratamento da variación lingüística no CORGA

  Gallæcia: Estudos de lingüística portuguesa e galega

2016

 1. O Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA): estado actual e perspectivas

  Lingua, pobo e terra: estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades), pp. 445-473

 2. O emprego do presente para falar de futuro na prensa escrita

  Cantares de amigos: estudos en homenaxe a Mercedes Brea (Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, D.L. 2016), pp. 533-546

2012

 1. As expresións de futuro e de ir + infinitivo na prensa escrita

  Cum corde et in nova grammatica: estudios ofrecidos a Guillermo Rojo (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 487-500

2009

 1. Hizkuntza ala hizkuntzak?

  Hermes: pentsamendu eta historia aldizkaria = revista de pensamiento e historia, Núm. 29, pp. 54-64

 2. La política lingüística en Galicia

  Hermes: pentsamendu eta historia aldizkaria = revista de pensamiento e historia, Núm. 29, pp. 38-41

2007

 1. El proyecto Gari-Coter en el seno del proyecto RICOTERM2

  Procesamiento del lenguaje natural, Núm. 39, pp. 295-296

2006

 1. A difusión da lingua galega no mundo

  Enciclopedia del español en el mundo: anuario del Instituto Cervantes 2006-2007 (Círculo de Lectores), pp. 431-433

2005

 1. O complemento directo con preposición a no galego e no portugués medievais

  As tebras alumeadas : estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo (Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións), pp. 179-190

2004

 1. Os verbos denominativos na lingua medieval: chamar

  A lingua galega: historia e actualidade : actas do I Congreso Internacional : 16-20 de setembro de 1996, Santiago de Compostela

2002

 1. Presentación do proxecto CORGA: Corpus de Referencia do Galego Actual

  Actas da VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias: Santiago de Compostela, 22, 23, 24 de novembro de 2001

2001

 1. El juicio verbal del automóvil: ser o no ser

  Actualidad civil, Vol. 2, Núm. 11, pp. 521-527

1999

 1. Algunhas expresións denominativas na lingua medieval

  Homenaxe ó profesor Camilo Flores (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 194-205