A linguaxe non sexista no CORGAdescrición e reflexión sobre as variantes empregadas

 1. Caíña Hurtado, María 1
 2. Domínguez Noya, Eva María 2
 3. López Martínez, María Sol 2
 1. 1 Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades
 2. 2 Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades; Universidade de Santiago de Compostela
Revista:
Madrygal: Revista de estudios gallegos

ISSN: 1138-9664

Ano de publicación: 2019

Número: 22

Páxinas: 73-91

Tipo: Artigo

DOI: 10.5209/MADR.66853 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Madrygal: Revista de estudios gallegos

Objetivos de desarrollo sostenible

Resumo

Masculine markers have been traditionally used to refer to males and females collectively. However, over the past few decades a growing sector of the popu­lation has been claiming that masculine markers cannot be regarded as neutral, given that these do not include gender identities other than masculine. As this use is thought to stem from the male privileges in androcen­tric societies, the struggle for gender equality has also reached language. Examples show that feminine markers are being made visible while gender binarism is being disfavoured. In fact, several options are being employed, for instance, writing gendered nouns in their masculi­ne and feminine endings (os alumnos e as alumnas, as alumnas e os alumnos), choosing a gender-neutral term (o alumnado) and developing innovative spellings (os/as alumnos/as, as/os alumnas/os, @s alumn@s, xs alumn­xs and, more recently, es alumnes). This article focuses on the use of the aforementioned variants in present-day written Galician by analysing the data compiled in the Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA), with a view to launching a linguistic debate on the adoption of a new value for the gender grammatical category and its potential treatment in descriptive grammars.

Referencias bibliográficas

 • Álvarez Blanco, Rosario e Xosé Xove Ferreiro (2002): Gramática da lingua galega. Vigo: Galaxia
 • Austin, L. John (1962): How to do things with words. Oxford: Oxford University Press.
 • CORGA = Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades: Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA) [3.0], http://corpus.cirp.gal/corga/ [consulta: 20/06/2019].
 • Fernández López, Xemma (2009): “Interferencias pragmáticas: aproximación ás estratexias de cortesía nas peticións en galego”, Revista Galega de Filoloxía 10, pp. 75-113.
 • Matte Bon, Francisco (1992): Gramática comunicativa del español. Vol. II: De la idea a la lengua (Nova ed. rev.). Madrid: Edelsa.
 • Kondo, Clara Miki (1995): “La gramática como componente de la competencia comunicativa”, en F. J. Grande Alija et al. (coords.), Actuales tendencias en la enseñanza del español como lengua extranjera II. Actas del VI Congreso Internacional de ASELE. León: Universidad, pp. 225-230.
 • Lojo, María Rosa e Cristina Suárez (trads.) (2005): Marco europeo común de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.
 • Moreno, Concha (2004): “Gramática para el profesorado; gramática para el aula: gramática para mejorar la competencia comunicativa”, en M. Castillo Carballo (coord.), Las gramáticas y los diccionarios en la enseñanza del español como segunda lengua, deseo y realidad: actas del XV Congreso Internacional de ASELE. Sevilla: Universidad, pp. 599-611.
 • TILG = Santamarina, Antón (dir.); Ernesto González Seoane e María Álvarez de la Granja: Tesouro informatizado da lingua galega (Versión 4.1). Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega, http:// ilg.usc.es/TILG/ [consulta: 20/06/2019].
 • Siebold, Kathrin (2008): Actos de habla y cortesía verbal en español y en alemán: estudio pragmalingüístico e intercultural. Peter Lang, Frankfurt am Main.