Liñas de investigación

  • 1. Tecnoloxía Educativa: Integración das tecnoloxías nas institucións educativas. Competencia dixital. Redes sociais no ensino, e-learning e aprendizaxe autorregulada. Repositorios dixitais de materiais para o ensino. Recursos Educativos Abertos (REA). Pensamento computacional e aprendizaxe da programación. Learning analytics. Recursos educativos e materiais didácticos en diversos contextos institucionais: escolares, municipais, etc. e para diversos niveis: infantil, primaria, secundaria, universidade, persoas maiores. Videoxogos no ensino: xogos serios e gamificación. Smart cities e traballo comunitario. Libros de texto (analóxicos e dixitais).
  • 2. Formación e desenvolvemento profesional do profesorado de diferentes niveis educativos (infantil, primaria, secundaria e universidade). A etapa de iniciación e o desenvolvemento profesional do profesorado novel. Análise de necesidades de formación. A preparación dos profesores/as para contextos multiculturais. Reformas educativas, formación e profesionalización docente. Didáctica universitaria. Desenvolvemento profesional e novas tecnoloxías. Formación e desenvolvemento profesional do profesorado de educación física e o deporte. Crenzas e coñecemento profesional do profesorado. O papel do mestre ou mestra durante o xogo e o emprego de modelos pedagóxicos na organización e xestión das aulas de infantil. Observación e análise de prácticas educativas de calidade no primeiro e segundo ciclo de educación infantil. A formación do profesorado de educación infantil do primeiro e segundo ciclo.
  • 3. Inclusión socioeducativa e contextos rurais. Brecha dixital. Brecha dixital de xénero. Identidade de xénero e contornos dixitais. Abandono escolar e inclusión socioeducativa. Intervención orientadora para a atención á diversidade educativa e socio-profesional. Estratexias e recursos educativos para a inclusión educativa.
  • 4. Diagnóstico, Avaliación e Orientación Educativa e Profesional: Análise de necesidades orientadoras. Desenvolvemento e avaliación de competencias de xestión da carreira. Intervención orientadora e titorial. Avaliación de servizos e programas de orientación. Deseño e avaliación de recursos e materiais para a orientación da carreira. E-orientación. Desenvolvemento profesional de orientadores/as.