Oferta científica

  • Antisoros O (O1-O181) e H (H1-H56) para serotipado de E. coli.
  • Desenvolvemento de vacunas contra colibacilosis.
  • Detección de E. coli patóxenos en alimentos implicados en toxiinfecciones. STEC/VTEC O104:H4, O157:H7.....
  • Detección de E. coli patóxenos en mostras clínicas de orixe humano e animal. STEC/VTEC, EAEC, ETEC, EPEC, EIEC, AEEC, AIEC, e ExPEC.
  • Detección de E. coli productores de betalactamasas de espectro extendido (BLEEs). Caracterización do clon emerxente intercontinental O25:H4-ST131 productor de CTX-M-15
  • Kits de antisoros para serotipado de cepas de E. coli patoxenas para seres humanos e animais.
  • Kits para detección de xenes de virulencia de E. coli por PCR.
  • Kits para o serotipado de E. coli productores de beta-lactamasas de espectro extendido (ESBL) e resistentes aos antibióticos.
  • Kits para o serotipado de ExPEC (extraintestinal pathogenic E. coli, uropathogenic, septicemic and meningitis), VTEC/STEC (verotoxigenic or shiga-toxin producing E. coli) , EPEC (enteropathogenic E. coli), ETEC (enterotoxigenic E. coli), EIEC (enteroinvasive E. coli), EAEC (enteroaggregative E. coli), AIEC (adherent and invasive E. coli), NTEC (necrotoxigenic E. coli producing CNF1, CNF2 and CNF3).
  • Tipado molecular de E. coli por PFGE (pulsed-field gel electrophoresis) e MLST (multilocus sequence typing).