Liñas de investigación

 • 1. Efectos dos insectos prexudiciais na calidade, crecemento e produción das masas forestais.
 • 1. Fertilidade do solo, fertilización e diagnose nutricional a través da análise de solos e vexetación.
 • 1. Influencia da silvicultura e a estación forestal na calidade da madeira.
 • 1. Modelización da humidade de combustibles mortos e determinación de patróns estacionais de variación da humidade de combustibles vivos en formacións vexetais arboradas e non arboradas.
 • 1. Modelización do crecemento e a produtividade forestal: modelos de árbore individual e de rodal, calidade da estación, tarifas de cubicación con clasificación de produtos, de biomasa e de contido en carbono, competencia, etc.
 • 10. Desenvolvemento de produtos innovadores para a construción en madeira.
 • 11. Avaliación do encolado en produtos de madeira técnica.
 • 12. Formación especializada en cálculo de madeira estrutural.
 • 13. Estimación da pegada de carbono en produtos estruturais de madeira.
 • 2. Caracterización física da madeira procedente de cultivos clonais.
 • 2. Efectos do manexo do solo. Medidas de conservación.
 • 2. Especies invasoras.
 • 2. Inventario e monitorización dos recursos forestais: LiDAR aéreo e terrestre, satélites, UAV e inventarios de campo.
 • 2. Modelización de características estruturais do complexo de superficie determinantes da súa inflamabilidade e combustibilidade.
 • 3. Ciclos bioxeoquímicos e da materia orgánica.
 • 3. Dinámica de poboacións de insectos forestais: efectos da temperatura, calidade nutritiva e sistema defensivo das plantas, microorganismos e fauna asociada no crecemento, supervivencia e reprodución de insectos forestais, especialmente no contexto actual de cambio global.
 • 3. Influencia dos fungos cromóxenos nas propiedades da madeira.
 • 3. Modelización de características estruturais do dosel arbóreo determinantes do risco de inicio e de propagación do lume polas copas.
 • 3. Optimización e toma de decisións multicriterio a nivel rodal e monte: programación lineal, enteira e mixta, técnicas heurísticas, métodos diferenciables, AHP e outros.
 • 4. Catalogación de “situacións de combustible” en base aos criterios da “Fotoguía de combustibles forestales de Galicia y comportamiento del fuego asociado”.
 • 4. Papel do solo no cambio climático: biodiversidade de microorganismos e gases de efecto invernadoiro.
 • 4. Silvicultura: especies atlánticas de alto crecemento, plantacións enerxéticas e métodos de cuberta forestal continua.
 • 4. Simulación numérica por elementos finitos da capacidade de resistencia da madeira para a construción.
 • 5. Avaliación da efectividade de tratamentos silvícolas na redución do comportamento do lume.
 • 5. Contaminación do solo por metais pesados e contaminantes emerxentes. Restauración e descontaminación de solos e augas.
 • 5. Optimización e cálculo de estruturas de madeira e as súas unións.
 • 5. Outros aproveitamentos do monte: produción micolóxica.
 • 6. Caracterización mecánica de madeira con fins estruturais.
 • 6. Ordenación de montes: zonas protectoras, espazos naturais protexidos, pequena propiedade e agrupacións.
 • 6. Revalorización de residuos e subprodutos no ámbito agroforestal e ambiental.
 • 6. Teledetección aplicada aos incendios forestais.
 • 7. Aplicación de técnicas non destrutivas para avaliación da madeira estrutural.
 • 7. Avaliación de impactos do lume no solo e restauración de áreas queimadas.
 • 7. Certificación forestal: impactos ambientais, sociais e económicos.
 • 7. Innovación educativa en incendios forestais.
 • 8. Desenvolvemento de aplicacións informáticas de axuda ao inventario e á toma de decisións na planificación da xestión forestal.
 • 8. Estudo de comportamento de sistemas estruturais de madeira mediante ensaios mecánicos.
 • 8. Solos tropicais.
 • 9. Aplicación de técnicas de fotogrametría (Correlación dixital de imaxes DIC) para estudo do comportamento da madeira estrutural.
 • Incendios forestais
 • Planificación e xestión forestal
 • Propiedades e aplicacións da madeira
 • Sanidade forestal
 • Solos: nutrición, contaminación e rehabilitación