Oferta científica

  • Estabilidade coloidal;
  • Magnetometría dende 4K ata 1000K, H<=55KOe.
  • Medida da resistencia eléctrica, dende 4K ata 350K e con campos magnéticos aplicados ata 50 KOe.
  • Medida de constantes dieléctricas desde 80K a 350K (20Hz a 1MHz).
  • Medidas termoeléctricas dende 80K ata 350K.
  • Propiedades magneticas e electricas dos materiais cristalinos
  • Sintesis de nanomateriais;
  • Sintesis de polimeros e copolimeros;
  • Susceptibilidade ac dende 80K ata 1000K.