Dereitos políticos dos emigrantes galegos. A Galeguidade e o voto emigrante

  1. Ferreiro Abelleira, Xosé Francisco
Dirixida por:
  1. Luis Míguez Macho Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 17 de xullo de 2020

Tribunal:
  1. Carlos Aymerich Cano Presidente/a
  2. Diana Santiago Iglesias Secretaria
  3. José Agustín González-Ares Fernández Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Dereito Público e Teoría do Estado

Tipo: Tese

Resumo

Preténdese establecer unha análise dos dereitos dos emigrantes galegos espallados polo mundo, aténdose á normativa existente en Galicia e no Estado. Téntase de identificar os posibles dereitos consolidados pola condición de cidadáns dun Estado e dunha Comunidade Autónoma, neste caso con especial atención á singularidade da condición de emigrante galego/a. Trátase tamén de profundizar no recoñecemento da Galeguidade e do voto emigrante como dereitos.