Dereitos políticos dos emigrantes galegos. A Galeguidade e o voto emigrante

  1. Ferreiro Abelleira, Xosé Francisco
Supervised by:
  1. Luis Míguez Macho Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 17 July 2020

Committee:
  1. Carlos Aymerich Cano Chair
  2. Diana Santiago Iglesias Secretary
  3. José Agustín González-Ares Fernández Committee member
Department:
  1. Department of Public Law and Theory of the State

Type: Thesis

Abstract

Preténdese establecer unha análise dos dereitos dos emigrantes galegos espallados polo mundo, aténdose á normativa existente en Galicia e no Estado. Téntase de identificar os posibles dereitos consolidados pola condición de cidadáns dun Estado e dunha Comunidade Autónoma, neste caso con especial atención á singularidade da condición de emigrante galego/a. Trátase tamén de profundizar no recoñecemento da Galeguidade e do voto emigrante como dereitos.