Estudo de elementos ópticos de gradiente de índice de simetría esférica

  1. FLORES SEIJAS, JOSE RAMON
Dirixida por:
  1. Carlos Gómez-Reino Director
  2. Jacek Sochacki Co-director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 25 de maio de 1992

Tribunal:
  1. José Antonio Martín Pereda Presidente/a
  2. Jesús Liñares Beiras Secretario
  3. G.C. Righini Vogal
  4. Oliverio D D Soares Vogal
  5. Vicente Moreno de las Cuevas Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 33578 DIALNET

Resumo

A memoria presenta unha revisión da teoria de lentes GRIN estigmáticas converxentes, coma un primeiro paso para propoñer o deseño de novos elementos de gradiente de índice, con simetría esférica, mediante a técnica da función de deflexión. Asemade se propoñen solucións máis explícitas ou numéricas de problemas clásicos de focalización con gradiente esférico. Suminístrase un análise dos diversos métodos para a implementación dos novos elementos diseñados, suliñando o procedemento para obter os novos perfiles de índice orixinais desta memoria, así como as dificultades e solucións posibles para a produción tecnolóxica dos mesmos. Finalmente, preséntanse diversas técnicas de trazado de raios, adaptadas especialmente aos novos elementos GRIN deseñados e analizados na memoria.