Liñas de investigación

  • Caracterización fotofísica de novos materiais e sondas fluorescentes
  • Cinética de procesos de solvatación e reaccións fotoquímicas
  • Cinética de procesos de transferencia protónica e electrónica en estado electrónico fundamental e excitado
  • Desenrolo de métodos de análise de datos
  • Dinámica de procesos fotoinducidos en materiais moleculares e sistemas biolóxicos.
  • Dinámica de reaccións químicas mediante espectroscopía de correlación de fluorescencia e detección de moléculas individuais
  • Espectroscopía de fluorescencia e espectroscopía óptica ultra-rápida
  • Estudio dinámico e estructural de sistemas supramoleculares e coloidais mediante sondas fluorescentes
  • Reaccións halofílicas. Estudo do mecanismo de ataque nucleófilo sobre átomos de halóxeno
  • Síntese e caracterización de nanopartículas lipídicas de interese biomédico