Los derechos del Buen Vivir en el sistema constitucional ecuatoriano

  1. Diego Gustavo Andrade Armas
Dirixida por:
  1. José Julio Fernández Rodríguez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 02 de xaneiro de 2023

Tribunal:
  1. Roberto Luis Blanco Valdés Presidente
  2. Ana Aba-Catoira Secretario/a
  3. Guillermo Escobar Roca Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Dereito Público e Teoría do Estado

Tipo: Tese

Resumo

Segundo a Constitución da República do Ecuador, o principio e valor supremo que rexe a vida da sociedade e do Estado ecuatoriano é Sumak Kawsay ou Bo Vivir. Esta expresión, pertencente aos pobos ancestrais que habitaron este país desde tempos prehispánicos, fai referencia á relación que o ser humano mantén consigo mesmo, cos seus semellantes, co me- dio que o rodea e coa divindade, nun equilibrio constante.que che axuda a realizarte descubríndote como parte harmónica dun todo. Ao contemplar esta filosofía como parte do texto constitucional de 2008, converteuse nunha norma obrigatoria dentro do Estado ecuato- riano, pero a súa implantación dificultouse principalmente no ámbito xurídico que tradicionalmente se manexou desde un enfoque positivista excluínte. Neste sentido, o presente traballo realiza unha análise en pro- fundidade do Sumak Kawsay: as súas orixes, a súa relación coa teoría dos dereitos fundamentais e o constitucionalismo andino transformador e o desenvolvemento que conseguiu principalmente a través das políticas públicas nos catorce anos. vixencia do estado constitucional dos dereitos e da xustiza. Nesta orde de ideas, tentouse construír unha teoría constitucional di- rixida a demostrar que os dereitos do Bo Vivir teñen unha xustificación no contexto do constitucionalismo andino, diferenciándoo doutras ti- poloxías occidentais como os DESC ou mesmo os dereitos colectivos, con que o Estado Non só recibe normas xurídicas estranxeiras de dereitos e as adapta ao seu ordenamento xurídico, senón que se apropia do seu contido e as converte en manifestacións do Sumak Kawsay.