Democràcia deliberativala transformació de preferències en el procés deliberatiu

  1. Jorba Galdos, Laia
Dirixida por:
  1. Eva Anduiza Perea Director
  2. Joan Font Fàbregas Director

Universidade de defensa: Universitat Autònoma de Barcelona

Fecha de defensa: 18 de febreiro de 2008

Tribunal:
  1. Ramón Máiz Suárez Presidente
  2. Joaquim Brugué Secretario/a
  3. Ernesto Ganuza Fernández Vogal
  4. Elena García Guitián Vogal
  5. Marta Fraile Maldonado Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 145940 DIALNET lock_openTDX editor

Resumo

La investigació de la tesi doctoral s'emmarca en el camp de la "democràcia deliberativa". Aquesta és una proposta teòrica que advoca per l'aprofundiment democràtic en les societats contemporànies. El debat entorn la democràcia deliberativa ha captat una part molt rellevant de l'agenda de la teoria política, principalment en el món anglosaxó, essent el concepte de moda al llarg dels 80's i 90's del segle passat. La discussió entorn la deliberació democràtica contemporània s'ha dut a terme fins avui dia a un nivell essencialment teòric i abstracte. Tanmateix, des de finals dels anys 90 del segle passat, han començat a proliferar estudis que intenten distingir l'ideal deliberatiu, de les pràctiques que, sense ser ideals, apunten i fomenten formes deliberatives, per tal d'oferir avaluacions i prescripcions per a la realització i implementació d'un bon procés deliberatiu, alhora que també intenten valorar des d'una nova perspectiva nombrosos processos i espais democràtics. L'objectiu d'aquest treball s'emmarca doncs en aquest darrer camp i ha tingut com a focus principal testar una hipòtesi llargament assumida, i encara poc contrastada, de la democràcia deliberativa, a saber, que una bona deliberació incentiva una transformació de les preferències personals o com a mínim una fonamentació més sòlida d'aquestes. Aquest canvi, s'augura, tendeix a produir-se en una direcció determinada, donat que el procés deliberatiu racionalitza i moralitza aquelles preferències.La investigació que aquí es desenvolupa ve a sumar-se a d'altres estudis amb una perspectiva similar, estudis que en alguns casos confirmen i en d'altres rebutgen aquestes hipòtesis. Així, els resultats són sumatoris a un corpus teòric que s'està construint, aportant aquesta investigació elements d'anàlisi i de mesura genuïns. L'objecte d'estudi que aquí entomem és una enquesta deliberativa realitzada a Còrdova a finals del 2006 sobre l'oci nocturn juvenil, la primera que es realitza a l'estat espanyol i, per tant, única en el nostre context. S'ha analitzat tant la qualitat amb la qual es desenvolupa el procés, a través d'indicadors dissenyats per adaptar-se al cas d'estudi, així com els resultats als quals s'arriba, a través de les enquestes que els participants responen tant abans com després de la deliberació.Hem comprovat com el marc de l'enquesta deliberativa no solament permet una deliberació de qualitat entre ciutadans, sinó que duu a una transformació de preferències de molta magnitud. Molt resumidament, la deliberació tendeix a produir una transformació de les preferències incentivant l'ampliació de les perspectives personals, augmentant el coneixement i la sofisticació dels ciutadans, estructurant les seves preferències i motivant el seu interès per la vida pública i, finalment, són canvis força estables en el temps.