Aplicació de mètodes genètics en l'avaluació de la gestió per a la conservació de poblacions de truita comuna, Salmo trutta

  1. Araguas Sola, Rosa M.
Dirixida por:
  1. Núria Sanz Ball-Llosera Director
  2. José Luis García Marín Director

Universidade de defensa: Universitat de Girona

Fecha de defensa: 03 de xullo de 2009

Tribunal:
  1. José Antonio Sánchez Prado Presidente/a
  2. María Inés Roldán Borassi Secretario/a
  3. Carmen Bouza Fernández Vogal
  4. María Dolores Ochando González Vogal
  5. Anna Vila Gispert Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 268342 DIALNET

Resumo

Durant anys, el principal mètode de gestió de les poblacions de truita comuna (Salmo trutta L.) ha estat la repoblació amb exemplars exògens. El seguiment genètic de les poblacions de truita comuna dels Pirineus orientals, realitzat en aquest tesi, indica que els al.lels procedents d'aquestes repoblacions estan conduint a una homogeneització de les poblacions naturals i a la pèrdua de la seva història evolutiva. D'aquí la importància de la detecció de la introgressió en el desenvolupament de noves estratègies de gestió i conservació de les poblacions d'aquesta espècie. En aquest treball, s'ha avaluat l'eficàcia de diferents marcadors i mètodes que ens ofereix la genètica de poblacions en la detecció de la introgressió present a les poblacions naturals. Alhora que s'ha analizat la influència que han tingut les reserves genètiques, aplicades amb posterioritat a les repoblacions, i que intenten equilibrar l'explotació i la conservació dels recursos genètics de les poblacions natives.