G.A. Cohen i el marxisme analíticel llegat del Grup de setembre i les teories de la justícia en els debats de l'esquerra

  1. Digón Martín, Raül
Dirixida por:
  1. Joaquín Lleixá Chavarría Director
  2. Miquel Caminal Badia Director

Universidade de defensa: Universitat de Barcelona

Fecha de defensa: 07 de setembro de 2015

Tribunal:
  1. Joan Antón Mellón Presidente/a
  2. Ramón Máiz Suárez Secretario
  3. Darrow Schecter Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 394511 DIALNET lock_openTDX editor

Resumo

[cat] Aquesta tesi doctoral reconstrueix i analitza els trets fonamentals de la trajectòria filosòfica de Gerald Cohen, així com les premisses metodològiques i el gruix dels debats principals del Marxisme Analític, el corrent de pensament que ell esperonà. Mitjançant l’anàlisi sistemàtica de l’obra de Cohen, la tesi prova la hipòtesi que el valor d’igualtat subjau a tot l’itinerari intel·lectual d’aquest professor d’Oxford. Alhora, s’hi constata que la seva perspectiva de fons és socialista, i que les successives etapes del seu pensament mostren el compromís, latent o explícit, de fonamentar normativament un socialisme ètic. Així, la seva anàlisi del materialisme històric, la crítica del llibertarisme, o la reflexió sobre l’igualitarisme de la sort i la teoria de la justícia com a equitat figuren entrellaçades per aquesta motivació de fons, tot i l’especificitat temàtica dels diàlegs de Cohen amb Marx, Nozick, Dworkin o Rawls. La tesi examina i sistematitza igualment discussions teòriques destacades dels membres del Grup de setembre, nucli del Marxisme Analític que, a més de Cohen, aplega acadèmics com Roemer, Elster, Przeworski, Van Parijs o Wright. Per tant, la polèmica sobre l'ús de les explicacions funcionals i la teoria de jocs en les ciències socials, l'anàlisi de l'explotació i les classes, la justícia distributiva o les propostes de socialisme de mercat i renda bàsica són objecte d'estudi. L'enfocament que se'n fa cerca escatir què resta vigent en el llegat d'aquesta escola per als debats teòrics i programàtics de l'esquerra. Particularment, pel que fa als dissenys institucionals alternatius al capitalisme existent, la justificació normativa de les alternatives, i les estratègies i els actors del canvi social. [eng] This PhD thesis reconstructs and analyzes the main features of Gerald Cohen's philosophical path, as well as the methodological premises and many of the most important debates of Analytical Marxism, the current of thought that he fostered. Through systematic analysis of Cohen's work, the thesis tests the hypothesis that the value of equality underlies the whole intellectual itinerary of this Oxford professor. At the same time, it is verified that his background perspective is socialist, so the successive stages of his thought express a latent or explicit commitment to support an ethical socialism, which is understood as a normative conception. Thus, this background motivation is equally shared by his analysis of historical materialism, criticism of libertarianism or reflection on luck egalitarianism and the theory of justice as fairness, notwithstanding the specific topics of Cohen's work on Marx, Nozick, Dworkin and Rawls. Furthermore, the thesis examines and systematizes September Group's important theoretical discussions, which is the core of Analytical Marxism, bringing together, along with Cohen, academics such as Roemer, Elster, Przeworski, Van Parijs and Wright. Consequently, controversies about using functional explanation and game theory in social sciences, as well as the analysis of exploitation and classes, distributive justice and proposals on market socialism and basic income are issues to analyze. Our approach seeks to asses the legacy of this school of thought in the framework of current theoretical and programmatic debates of the left. Particularly, regarding institutional design alternatives to existing capitalism, normative justification of these alternatives, and the strategies and actors for social change. [spa] Esta tesis doctoral reconstruye y analiza los rasgos fundamentales de la trayectoria filosófica de Gerald Cohen, así como las premisas metodológicas y el grueso de los principales debates del Marxismo Analítico, la corriente de pensamiento que él impulsó. Mediante el análisis sistemático de la obra de Cohen, la tesis prueba la hipótesis que el valor de igualdad subyace a todo el itinerario intelectual de este profesor de Oxford. A la vez, se constata que su perspectiva de fondo es socialista, y que las sucesivas etapas de su pensamiento muestran el compromiso, latente o explícito, de fundamentar normativamente un socialismo ético. Así, su análisis del materialismo histórico, la crítica del libertarismo o la reflexión sobre el igualitarismo de la suerte y la teoría de la justicia como equidad figuran enlazados por esa motivación de fondo, sin perjuicio de la especificidad temática de los diálogos de Cohen con Marx, Nozick, Dworkin o Rawls. Asimismo, la tesis examina y sistematiza discusiones teóricas destacadas de los miembros del Grupo de Septiembre, núcleo del Marxismo Analítico que, junto a Cohen, reúne a académicos como Roemer, Elster, Przeworski, Van Parijs o Wright. Por tanto, la polémica sobre el uso de las explicaciones funcionales y la teoría de juegos en las ciencias sociales, el análisis de la explotación y las clases, la justicia distributiva o las propuestas de socialismo de mercado y renta básica son objeto de estudio. El enfoque busca dilucidar la vigencia del legado de esta escuela para los debates teóricos y programáticos de la izquierda. En particular, con respecto a los diseños institucionales alternativos al capitalismo existente, la justificación normativa de las alternativas, y las estrategias y los actores del cambio social.