Estudio de riesgo en el sector de la automoción y planificación de la actividad productiva

  1. Buján Gómez, Severino
Dirixida por:
  1. Xan Xosé Neira Seijo Director

Universidade de defensa: Universidade da Coruña

Fecha de defensa: 14 de setembro de 2021

Tribunal:
  1. Tomás Serafín Cuesta García Presidente
  2. Eva Vidal-Vázquez Secretario/a
  3. Leonardo Granados Rojas Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 682613 DIALNET lock_openRUC editor

Resumo

Este traballo estrutúrase en dúas partes aparentemente diferenciadas, mais unidas por un nexo: a saúde. Na primeira parte abórdanse aspectos relativos á saúde humana derivadas das condicións de traballo en talleres de automoción e maquinaria radicados en Galicia. Na segunda parte analízanse aspectos de saúde do chan, que derivan en degradación ambiental, xerados polo tránsito de maquinaria agrícola no dominio dunha cooperativa agraria, AIRA, con actividade preferente en produción de leite en granxas de gando vacún en Galicia. Desde o avenimiento da Revolución Industrial e a introdución de novos factores de produción, como a aparición da maquinaria, as condicións de traballo, que muda de gremial a asalariado, cambian substancialmente. Na actualidade tanto a normativa comunitaria como a española desenvolven capítulos específicos que ofrecen un amplo amparo legal para que as empresas velen pola seguridade e saúde dos traballadores. En virtude diso aparecen os primeiros intentos de protexer a saúde dos traballadores estudando as condicións de traballo e o uso de maquinaria con obxecto de previr os accidentes de traballo e as afeccións á saúde derivadas do uso desta. Na primeira parte, para a abordaxe dos aspectos apuntados, deséñase unha enquisa, dirixida a pequenos empresarios e traballadores en talleres de automoción e maquinaria, que pretende avaliar as condicións de traballo e saúde nestes establecementos. Cos resultados obtidos pódense postular medidas preventivas e fomentar accións de “cultura” laboral que redunden na saúde dos traballadores, ademais comporta outros beneficios sociais se se logra descargar ao sistema de saúde de posibles pacientes. Na segunda parte referida á saúde do chan polo tránsito de maquinaria, desenvólvese unha enquisa, no ámbito da cooperativa AIRA, na que se detallarán o tipo de granxa, as características da súa maquinaria e o calendario de labores que esta acometen no marco da súa produción máis reseñable: a produción láctea con gando vacún. Por outra banda, contémplanse os parámetros de chan e climáticos para aventurar as condicións deste nos momentos do tránsito de maquinaria. Utilizarase un modelo informático preditivo sobre a posibilidade de compactación debido ao tránsito de maquinaria.