As medidas de mellora regulatoria como instrumento na loita contra o despoboamento do medio rural en Galicia

 1. Míguez Macho, Luis 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela – Facultade de Dereito
Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 2020

Título do exemplar: Special Issue: Socio-economic challenges of demographic change

Volume: 29

Número: 2

Páxinas: 96-110

Tipo: Artigo

DOI: 10.15304/RGE.29.2.6863 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Objetivos de desarrollo sostenible

Resumo

O obxecto deste traballo é a análise de diversas medidas de mellora regulatoria, introducidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ao longo da última década, que poden axudar a mitigar o despoboamento do medio rural, ao facilitar a implantación de actividades produtivas nas zonas en risco de despoboamento e contribuír, así, á fixación de poboación nelas. Iso inclúe o estudo do novo réxime urbanístico e de intervención administrativa nas actividades económicas no medio rural, así como da aparición, á beira da política tradicional de reestruturación da propiedade agraria, doutra política pública orientada á recuperación e posta en valor da terra produtiva en estado de abandono ou de cultivo deficiente.

Información de financiamento

Proyecto de investigación Instrumentos jurídicos para la lucha contra la despoblación en el ámbito rural (DESPORU), ref. RTI2018-099804-A-100, financiado por FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Agencia Estatal de Investigación, Gobierno de España.

Financiadores

Referencias bibliográficas

 • Aguado Cudolá, V. (2012). La libertad de establecimiento de los prestadores de servicios: autorización, declaración responsable, comunicación previa y silencio positivo. En V. Aguado Cudolá e B. Noguera de la Muela (Eds.), Impacto de la Directiva de Servicios en las Administraciones Públicas: aspectos generales y sectoriales (pp. 67-90). Barcelona: Atelier.
 • Alonso García, M. C. (2004). Autorización ambiental integrada. Revista Aragonesa de Administración Pública, extra 7, 81-97.
 • Bustillo Bolado, R. O. e Menéndez Sebastián, E. M. (2005). Desarrollo rural y gestión sostenible del monte. Madrid: Iustel.
 • Chinchilla Marín, M. C. (2002). La autorización ambiental integrada: la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Administración de Andalucía: Revista Andaluza de Administración Pública, 47, 43-72.
 • Comunidade Europea. (2006). Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior. Diario Oficial de la Unión Europea, L 376, do 27 de decembro de 2006, 36-68. Recuperado de: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=EN
 • Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as directrices de ordenación do territorio. Diario Oficial de Galicia, 36, do 22 de febreiro de 2011, 2893-2921. Recuperado de: https://xeg.xunta.gal/sites/default/files/documentos/Decreto%2019_2011.pdf
 • Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 37, do 23 de febreiro de 2011, 2974-3009. Recuperado de: https://xeg.xunta.gal/sites/default/files/documentos/Decreto%2020_%202011.pdf
 • Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 213, do 9 de novembro de 2016, 49305-49721. Recuperado de: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161109/AnuncioG0422-281016-0013_es.pdf
 • Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos. Diario Oficial de Galicia, 213, do 9 de novembro de 2016, 49722-49802. Recuperado de: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161109/AnuncioG0424-281016-0016_es.pdf
 • Decreto 83/2018, do 26 de xullo, polo que se aproba o Plan básico autonómico de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 162, do 27 de agosto de 2018, 39198-39319. Recuperado de: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180827/AnuncioG0422-090818-0001_es.pdf
 • Decreto 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos, micolóxicos e de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 97, do 20 de maio de 2020, 20716-20807. Recuperado de: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200520/AnuncioG0426-080520-0001_es.pdf
 • Fernández Torres, J. R. (2011). Regímenes de intervención administrativa: autorización, comunicación previa y declaración responsable. Revista Catalana de Dret Públic, 42, 85-114. Recuperado de: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/2216
 • Garrido Juncal, A. (2016). Las transformaciones del régimen de intervención administrativa en el procedimiento de evaluación de incidencia ambiental de actividades. El supuesto particular de la legislación gallega. Revista Catalana de Dret Ambiental, VII(1), 1-28. Recuperado de: https://www.raco.cat/index.php/rcda/article/view/314953
 • González García, J. V. (2010). Autorizaciones, comunicaciones previas y declaraciones responsables en la transposición de la Directiva de Servicios. Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, 11, 255-293. Recuperado de: https://www.globalpoliticsandlaw.net/articulos/autorizaciones-comunicaciones-previas-y-declaracionesresponsables-en-la-transposicion-de-la-directiva-de-servicios/
 • Lei 19/1975, do 2 de maio, de reforma da Lei sobre réxime do solo e ordenación urbana. Boletín Oficial del Estado, 107, do 5 de maio de 1975, 9427-9448. Recuperado de: https://www.boe.es/boe/dias/1975/05/05/pdfs/A09427-09448.pdf
 • Lei 11/1983, do 29 de decembro, de actuación intensiva nas parroquias rurais. Lexislación consolidada. Comunidade Autónoma de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 22, do 2 de febreiro de 1984 e Boletín Oficial del Estado, 13, do 15 de xaneiro de 1985. Referencia: BOE-A-1985-877. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-877-consolidado.pdf
 • Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Lexislación consolidada. Xefatura do Estado. Boletín Oficial del Estado, 80, do 3 de abril de 1985. Referencia: BOE-A-1985-5392. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf
 • Lei 10/1985, do 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia. Lexislación consolidada. Comunidade Autónoma de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 160, do 22 de agosto de 1985 e Boletín Oficial del Estado, 275, do 16 de novembro de 1985. Referencia: BOE-A-1985-23695. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-23695-consolidado.pdf
 • Lei 21/1992, do 16 de xullo, de industria. Xefatura do Estado. Boletín Oficial del Estado, 176, do 23 de xullo de 1992. Referencia: BOE-A-1992-17363. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A-1992- 17363-consolidado.pdf
 • Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común. Lexislación consolidada. Xefatura do Estado. Boletín Oficial del Estado, 285, do 27 de novembro de 1992. Referencia: BOE-A-1992-26318. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A1992-26318-consolidado.pdf
 • Lei 4/2015, do 17 de xullo, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia. Lexislación consolidada. Comunidade Autónoma de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 131, do 14 de xullo de 2015 e Boletín Oficial del Estado, 196, do 17 de agosto de 2015. Referencia: BOE-A-2015-9230. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-9230-consolidado.pdf
 • Lei orgánica 4/2015, do 30 de marzo, sobre protección da seguridade cidadá. Lexislación consolidada. Xefatura do Estado. Boletín Oficial del Estado, 77, do 31 de marzo de 2015. Referencia: BOE-A-2015-3442. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-3442-consolidado.pdf
 • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Lexislación consolidada. Xefatura do Estado. Boletín Oficial del Estado, 236, do 2 de outubro de 2015. Referencia: BOE-A-2015-10565. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
 • Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Lexislación consolidada. Comunidade Autónoma de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 34, do 19 de febreiro de 2016 e Boletín Oficial del Estado, 81, do 4 de abril de 2016. Referencia: BOE-A-2016-3191. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-3191-consolidado.pdf
 • Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia. Lexislación consolidada. Comunidade Autónoma de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 203, do 25 de outubro de 2017 e Boletín Oficial del Estado, 273, do 10 de novembro de 2017. Referencia: BOE-A-2017-12949. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12949-consolidado.pdf
 • Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Lexislación consolidada. Comunidade Autónoma de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 247, do 28 de decembro de 2018 e Boletín Oficial del Estado, 68, do 20 de marzo de 2019. Referencia: BOE-A-2019-3997. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-3997-consolidado.pdf
 • Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Comunidade Autónoma de Galicia. Boletín Oficial del Estado, 33, do 7 de febreiro de 2020, 12104-12191. Recuperado de: https://www.boe.es/eli/esga/l/2019/12/23/7/dof/spa/pdf
 • López Menudo, F. (2010). La transposición de la Directiva de Servicios y la modificación de la Lei 30/1992: el régimen de la declaración responsable y de la comunicación previa. Revista Española de la Función Consultiva, 14, 111-149. Recuperado de: https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/28828/La%20transposici%c3%b3n%20de%20la%20Directiva %20de%20Servicios.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Martínez Puche, A. (2019). Territorios inteligentes y desarrollo local. Del concepto al precepto. En M.T. Cantó López (Ed.), Los territorios rurales inteligentes: administración e integración social. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters-Aranzadi.
 • Miguez Macho, L. (2018). El impacto de la Directiva de Servicios en el Ordenamiento jurídico español. En D. Santiago Iglesias e M. Bertel (Eds.), Libre prestación de servicios y Administración local. Análisis comparativo de la transposición de la Directiva Bolkenstein diez años después (pp. 189-224). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters-Aranzadi.
 • Miguez Macho, L. (2019). Clases de planes y sus procedimientos de tramitación y aprobación. En F. J. Sanz Larruga y A. Fernández Carballal (Eds.), Derecho urbanístico de Galicia. En homenaje al Profesor Meilán Gil (pp. 325--389). Valencia: Tirant Lo Blanch.
 • Raposo Arceo, J. (2019). Suelo rústico en la nueva normativa del suelo de Galicia: un nuevo enfoque regulatorio. En F.J. Sanz Larruga e A. Fernández Carballal (Eds.), Derecho urbanístico de Galicia. En homenaje al Profesor Meilán Gil (pp. 233-291). Valencia: Tirant Lo Blanch.
 • Real Decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba a Lei de solo e rehabilitación urbana. Boletín Oficial del Estado, 261, do 31 de outubro de 2015, 103232-103290. Recuperado de: https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11723.pdf
 • Real Decreto lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación. Boletín Oficial del Estado, 316, do 31 de decembro de 2016, 91806--91842. Recuperado de: https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2016/12/16/1/dof/spa/pdf
 • Rodríguez Font, M. (2009). Declaración responsable y comunicación previa: su operatividad en el ámbito local. Anuario del Gobierno Local, 1, pp. 261-300. Recuperado de: http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/641/RODRIGUEZ_p261_300Ranuario20 09_completo-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Socias Camacho, J. M. (2013). El nuevo modelo de intervención administrativa en el ámbito local. Revista Aragonesa de Administración Pública, 41-42, 207-240. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4486349
 • Valenzuela Rodríguez, M. J. (2019). Suelo de núcleo rural. En F.J. Sanz Larruga e A. Fernández Carballal (Eds.), Derecho urbanístico de Galicia. En homenaje al Profesor Meilán Gil (pp. 207-231). Valencia: Tirant Lo Blanch.