Population genetic, phylogenetic and sex-related gene expression analyses in two "Palaemon" species

  1. González Castellano, Inés
Dirixida por:
  1. Ana M. González-Tizón Co-director
  2. Andrés Martínez-Lage Co-director

Universidade de defensa: Universidade da Coruña

Fecha de defensa: 06 de novembro de 2020

Tribunal:
  1. Horacio Naveira Presidente/a
  2. Carmen Bouza Fernández Secretaria
  3. Maria Assunta Biscotti Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 638014 DIALNET lock_openRUC editor

Resumo

O camarón de roca Palaemon elegans e o camarón común P. serratus son crustáceos ecoloxicamente importantes nas costas europeas. Palaemon serratus é tamén economicamente importante ao considerarse unha prezada delicia nos mercados europeos. Esta tese de doutoramento pretende ampliar o coñecemento da bioloxía poboacional e reprodutiva de P. elegans e P. serratus investigando diferentes aspectos da xenética subxacente. En primeiro lugar, realizouse unha análise filoxeográfica en P. elegans con vinte e un marcadores microsatélite novamente desenvolvidos. Atopouse unha especie críptica mediterránea e simpátrica, así como diferenciación xenética en P. elegans sensu stricto a través da transición Atlántico-Mediterráneo, coa Fronte Almería-Orán coma barreira bioxeográfica. En segundo lugar, describíronse sete xenomas mitocondriais de Palaemon, incluídos os de P. elegans e P. serratus, e leváronse a cabo análises filoxenéticas empregándoos. Confirmouse a especie críptica de P. elegans e a súa orixe fixouse na Crise Salina do Messiniense. Ademais propúxose que as liñaxes atlántica e mediterránea de P. serratus sexan realmente dúas especies distintas. Finalmente, analizouse de novo o transcriptoma das gónadas de P. serratus, proporcionando os primeiros achados de xenes relacionados co sexo e ampliando a información sobre o desenvolvemento sexual desta especie comercial.