Oxygen Reduction Kinetics on Pt Monolayer Shell Highly Affected by the Structure of Bimetallic AuNi Cores

 1. Chen, G.
 2. Kuttiyiel, K.A.
 3. Su, D.
 4. Li, M.
 5. Wang, C.-H.
 6. Buceta, D.
 7. Du, C.
 8. Gao, Y.
 9. Yin, G.
 10. Sasaki, K.
 11. Vukmirovic, M.B.
 12. Adzic, R.R.
Zeitschrift:
Chemistry of Materials

ISSN: 1520-5002 0897-4756

Datum der Publikation: 2016

Ausgabe: 28

Nummer: 15

Seiten: 5274-5281

Art: Artikel

DOI: 10.1021/ACS.CHEMMATER.6B00500 GOOGLE SCHOLAR