Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual

  1. Regueira Fernández, Xosé Luís ed. lit.
  2. Fernández Rei, Elisa ed. lit.

Editorial: Consello da Cultura Galega

ISBN: 978-84-92923-82-3

Ano de publicación: 2017

Tipo: Libro

Resumo

A lingua galega está a experimentar fondas mudanzas nos últimos decenios, debido ás transformacións sociais que se produciron neste tempo e debido tamén ao contacto co español. Este volume recolle unha colección de traballos que tratan diferentes aspectos do cambio lingüístico. Ademáis dalgúns capítulos de interese teórico e metodolóxico, a maioría dos estudos céntranse en explorar as repercusións desas mudanzas, con especial atención ás relacionadas co contacto de linguas e con contacto de variedades.