Complete Structural Analysis of Cyclic Polyhalogenated Monoterpenes. A Force Field 2D NMR Study

  1. Sardina, F.J.
  2. Quinoa, E.
  3. Castedo, L.
  4. Riguera, R.
  5. Mosquera, R.A.
  6. Vazquez, S.
Zeitschrift:
Journal of Organic Chemistry

ISSN: 1520-6904 0022-3263

Datum der Publikation: 1986

Ausgabe: 51

Nummer: 25

Seiten: 4970-4973

Art: Artikel

DOI: 10.1021/JO00375A040 GOOGLE SCHOLAR