The CCSD(T) model with Cholesky decomposition of orbital energy denominators

  1. Cacheiro, J.L.
  2. Pedersen, T.B.
  3. Fernández, B.
  4. De Merás, A.S.
  5. Koch, H.
Zeitschrift:
International Journal of Quantum Chemistry

ISSN: 0020-7608 1097-461X

Datum der Publikation: 2011

Ausgabe: 111

Nummer: 2

Seiten: 349-355

Art: Artikel

DOI: 10.1002/QUA.22582 GOOGLE SCHOLAR