40 anos de facenda autonómica en Galicia

  1. VÁZQUEZ TAÍN, Miguel Angel 1
  1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
    info

    Universidade de Santiago de Compostela

    Santiago de Compostela, España

    ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 2018

Volume: 27

Número: 3

Tipo: Artigo

DOI: 10.15304/RGE.27.3.5439 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Objetivos de desarrollo sostenible

Resumo

O aniversario dos 50 anos dos estudos de economía en Galicia coincide tamén con outraefeméride de gran transcendencia para a nosa Comunidade: no ano 2018 se compren 40anos dos primeiros pasos da autonomía de Galicia e, con ela, da súa facenda. Aproveitamospolo tanto os actos que está a organizar a Facultade de CC. Económicas e Empresariais deSantiago de Compostela conmemorando o primeiro fito, para facer un repaso do que foi aconfiguración e evolución do sector público autonómico dende a perspectiva da súa facenda.Neste senso, en primeiro lugar, e coa finalidade de poder encadrar adecuadamente aevolución dos gastos e ingresos da Comunidade Autónoma de Galicia, analizamosbrevemente cómo se foi conformando o ámbito de competencias que desenvolve o Gobernogalego, e en qué marcos de financiamento obtivo ata o de agora os recursos necesarios paraasumir as obrigas derivadas das mesmas.Contextualizado o marco no que se obteñen os ingresos e se executan os gastos daAdministración autonómica galega, procedemos á análise dos mesmos durante o períodoreferido, tentando incidir principalmente naqueles elementos que teñen configurado a súarealidade actual e que nos permiten reflexionar sobre as perspectivas de futuro.