Impacto de sistemas de gestión de calidad en centros educativos de Galicia

  1. Mariño Barral, María del Carmen
Dirixida por:
  1. Eva María Espiñeira Bellón Co-director
  2. Dorinda Mato Vázquez Co-director

Universidade de defensa: Universidade da Coruña

Fecha de defensa: 01 de decembro de 2017

Tribunal:
  1. Alfonso Barca Lozano Presidente/a
  2. Sonia Rodríguez Fernández Secretario/a
  3. Ana María Porto Castro Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 521115 DIALNET lock_openRUC editor

Resumo

O proxecto de investigación encádrase na liña de investigación de asesoramento e orientación como apoio para a calidade e equidade en educación. O traballo que a continuación se desenvolve pretende dar a coñecer cales son as dimensións consideradas de calidade no sistema de xestión escolar. Ao longo de dez capítulos búscase dar resposta ao obxectivo central desta investigación, coñecer o impacto dos SGC nos centros educativos. Para chegar a ese coñecemento, realizamos un profundo estudo que arranca desde o concepto de calidade, modelos e sistemas de xestión; impacto dos mesmos, para dar paso a fundamentación metodolóxica, as análises psicométricas, a extracción de resultados, análise, reflexión e discusión para emitir as conclusións. As institucións educativas, seleccionadas para o estudo, compren unha serie de requisitos necesarios para trasladar coñecementos e experiencias fundadas, e dicir, evidencias empíricas que garanten a veracidade do estudo. Pretendemos contribuír a mellorar a calidade educativa analizando o impacto dos SGC detectado nos centros educativos da comunidade de Galicia. O estudo circunscribe a centros da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto da rede pública como concertada e privada, non universitario, que implantaron políticas de calidade.