Expresión dramática e teatral para a clase de linguas no ensino secundarioun estudo teórico-práctico

  1. Fernández Rial, Rosalía
Dirixida por:
  1. Esther Martínez Piñeiro Co-director
  2. Bieito Silva Valdivia Co-director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 02 de marzo de 2016

Tribunal:
  1. Alfredo Rodríguez López-Vázquez Presidente/a
  2. Jesús Rodríguez Rodríguez Secretario
  3. Ana Iglesias Álvarez Vogal
  4. Tomás Motos Teruel Vogal
  5. Xaquín Núñez Sabarís Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Pedagoxía e Didáctica

Tipo: Tese

Teseo: 408637 DIALNET

Resumo

RESUMO (Galego) Na presente Tese de doutoramento contrástase, a través dunha investigación teórico-práctica, a eficacia da expresión dramática e teatral como ferramenta pedagóxica para as aulas de linguas. Con esa finalidade elabórase un marco teórico no que se sustenta e xustifica unha concepción da lingua e da expresión dramática e teatral desde as teorías da comunicación, establecendo, entre estas, correspondencias congruentes tamén cuns principios pedagóxicos e didácticos concretos. As tres disciplinas implicadas acaban converxendo na elaboración dunha metodoloxía e un programa didáctico que se aplicaron nun centro educativo de carácter público da Comunidade Autónoma de Galicia. Dese xeito, o deseño da metodoloxía e o programa didáctico apóiase nos postulados teóricos defendidos ao tempo que se mantén en constante reformulación en función dos datos recollidos no contexto onde se realiza a intervención pedagóxica. Tendo en conta todos eses factores e os que xorden no escenario de actuación, póñense en práctica unha serie de tarefas baseadas na interacción comunicativa e en recursos propios da expresión dramática e teatral. Estas desenvólvense, mediante un tratamento integrado das linguas desde unha visión intercultural e plurilingüe, nas materias de lingua e literatura galega e lingua e literatura castelá, respectando os tempos, contidos e espazos reservados para estas no ensino regrado no que nos inserimos. Finalmente, para examinar o funcionamento da metodoloxía e do programa didáctico propostos na praxe das aulas realizouse un coidado seguimento e recollida de información mediante diferentes técnicas cualitativas e cuantitativas que nos permitiron analizar e interpretar os datos obtidos por diversos informantes e en distintos momentos. A partir diso, extraéronse unha serie de conclusións que trataron de responder á cuestión principal de se a expresión dramática e teatral é unha ferramenta pedagóxica eficaz para o ensino e aprendizaxe de linguas desde un enfoque comunicativo. Tamén se elaborou, co mesmo fin, un documental audiovisual. RESUMEN (Castellano) En la presente Tesis doctoral se contrasta, a través de una investigación teórico-práctica, la eficacia de la expresión dramática y teatral como herramienta pedagógica para las clases de lenguas. Con esa finalidad se elabora un marco teórico en el que se sustenta y justifica una concepción de la lengua y de la expresión dramática y teatral desde las teorías de la comunicación, estableciendo, entre estas, correspondencias congruentes también con unos principios pedagógicos y didácticos concretos. Las tres disciplinas implicadas convergen en la elaboración de una metodología y un programa didáctico que se aplicararon en un centro educativo de carácter público de la Comunidad Autónoma de Galicia. De esa forma, el diseño de la metodología y el programa didáctico se apoya en los postulados teóricos defendidos y, al mismo tiempo, se mantiene en constante reformulación en función de los datos recogidos en el contexto donde se realiza la intervención pedagógica. Teniendo en cuenta todos esos factores y los que surgen en el escenario de actuación, se ponen en práctica una serie de tareas basadas en la interacción comunicativa y en recursos propios de la expresión dramática y teatral. Estas se desarrollan, mediante un tratamiento integrado de las lenguas desde una visión intercultural y plurilingüe, en las materias de lengua y literatura gallega y lengua y literatura castellana, respetando los tiempos, contenidos y espacios reservados para estas en la enseñanza reglada en la que nos insertamos. Finalmente, para examinar el funcionamiento de la metodología y del programa didáctico propuestos en la praxis de las aulas se realizó un cuidado seguimiento y recogida de información mediante diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas que nos permitieron analizar e interpretar los datos obtenidos por diversos informantes y en distintos momentos. A partir de eso, se extrajeron una serie de conclusiones que trataron de responder a la cuestión principal de si la expresión dramática y teatral es una herramienta pedagógica eficaz para la enseñanza y aprendizaje de lenguas desde un enfoque comunicativo. También se elaboró, con el mismo fin, un documental audiovisual.