Construcións verbais en galego e portuguésOs verbos de movemento

  1. Domínguez Portela, María Soraya
Dirixida por:
  1. Rosario Álvarez Blanco Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 17 de decembro de 2012

Tribunal:
  1. Ana Maria Martins Presidente/a
  2. María Álvarez de la Granja Secretaria
  3. María Victorina Crego García Vogal
  4. Maria Antonia Coelho da Mota Vogal
  5. Xosé Antonio Fernández Salgado Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Filoloxía Galega

Tipo: Tese

Resumo

Esta tese busca describir a construción semántico-sintáctica dos verbos de movemento en galego e en portugués a partir da análise de 22 unidades concretas. Encontramos parámetros que regulan o seu funcionamento prototípico nestes dous planos -tanto no discurso libre coma no fixo- e que, á súa vez, interligan os dous ámbitos de construción. En simultáneo, facemos un estudo contrastivo en galego e en portugués, de maneira que alcanzamos unha visión conxunta dos espazos de encontro e de afastamento deste tipo verbal nos dous idiomas.