Sistema de certificación de lingua galega ( CELGA ) no marco común europeo de referencia para as linguasestudo de fiabilidade e validez

  1. CHAMORRO DÍAZ, MARGARITA
Dirixida por:
  1. Tomás Eduardo Jiménez Juliá Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 11 de outubro de 2013

Tribunal:
  1. Elvira Fidalgo Francisco Presidenta
  2. María Sol López Martínez Secretaria
  3. María Rosa Alonso Alonso Vogal
  4. Xaquín Núñez Sabarís Vogal
  5. Cristina Suárez Gómez Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Lingua e Literatura Españolas, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral

Tipo: Tese

Resumo

A tese que leva por título Sistema de certificación de lingua galega (Celga) no Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas. Estudo de fiabilidade e validez, presenta un traballo de investigación sobre as probas de dominio do Celga deseñadas mediante tarefas. A partires dos datos obtidos nas convocatorias dos anos 2009 e 2010 móstranse dous estudos, un deles sobre a actuación dos avaliadores que corrixen ditas probas e a opinión que teñen sobre o sistema Celga; o segundo estudo versa sobre os candidatos que participan nas convocatorias, neste caso realízase unha análise psicométrica dos resultados dos candidatos atendendo a trazos de orde sociolóxica coma sexo, idade, lugar de procedencia, lugar de residencia e niveis de estudo. Da análise dos resultados obtidos nos dous estudos procúrase comprobar a validez e a fiabilidade das probas.