Sistema teatral e institucións. O caso galego

  1. López Silva, Inmaculada
Dirixida por:
  1. Dolores Vilavedra Fernández Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 18 de xullo de 2008

Tribunal:
  1. Ángel Abuín González Presidente
  2. Francisco Javier Sanjiao Otero Secretario
  3. Lois Álvarez Pousa Vogal
  4. Manuel F. Vieites Vogal
  5. Jean Graham-Jones Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Filoloxía Galega

Tipo: Tese

Resumo

Estudo do concepto de institución no sistema teatral e a súa aplicación tanto sincrónica coma diacrónica ao caso galego. A tese procura, así, unha descrición do sistema teatral galego desde o seu artellamento institucional aplicando a teoría de sistemas de Itamar Even Zohar e a teoría de campos de Pierre Bourdieu. A tese trata, tamén, de definir as implicacións das características do espazo simbólico galego definidas desde as institucións sobre o proceso de emerxencia e conformación do sistema teatral.