Análise intercultural de argumentosconsideraçoes metodológicas para a interpretaçao comparativa de discursos parafilológicos de jornais (Galiza, Brasil e Portugal)

  1. BARRETO ROCHA, JULIO CÉSAR
Dirixida por:
  1. J. Carlos Quiroga Díaz Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 16 de outubro de 2003

Tribunal:
  1. Telmo Dos Santos Verdelho Presidente/a
  2. Lois Álvarez Pousa Secretario
  3. María Pilar García Negro Vogal
  4. Celso Álvarez Cáccamo Vogal
  5. André Camlong Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Filoloxía Galega

Tipo: Tese

Teseo: 188122 DIALNET