Publikationen, an denen er mitarbeitet Pedro Bonay Miarons (3)