O complemento directo con preposición "A" en galego

  1. LOPEZ MARTINEZ M. SOL
Dirigida por:
  1. Ramón Lorenzo Vázquez Director/a

Universidad de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Año de defensa: 1991

Tribunal:
  1. María Antonia Martín Zorraquino Presidente/a
  2. Rosario Álvarez Blanco Secretaria
  3. Ana María Cano González Vocal
  4. Emilio Montero Cartelle Vocal
  5. Silva Duarte Ines Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 29178 DIALNET

Resumen

Esta tese é un estudio da orixe e a evolución do complemento directo con preposición A no galego. Con un corpus de 7.000 exemplos, o traballo consta de tres capítulos e un apéndice no que se fai unha relación de todolos exemplos que compoñen o corpus. A orixe do complemento directo con preposion a no galego está relacionada coa substitución do caso dativo pola construcción A de acusativo e a confusión do rexime de certos verbos. A súa orixe e, nun primeiro momento, de caracter etimolóxico; Posteriormente, adquirirá unha finalidade enfática. No galego o seu uso é obrigatorio diante dos pronomes persoais tónicos. Coas outras clases de palabras (nomes comúns e propios) con artigos a súa presencia e opcional. Ten, polo tanto, unha finalidade enfática.